ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย [ติดตามความคืบหน้า ณ มิ.ย. ๖๐]

7 กรกฎาคม 2560 04:33:35
1451
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560 04:33:35 | 1451 อ่าน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  – มีนาคม ๒๕๖๐) พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตาม ไฟล์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ) และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ นั้น

สรอ. ขอเรียนว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สรอ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยท่านสามารถเลือกตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้จาก ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑.  ตอบแบบสอบถามฯ ผ่านระบบออนไลน์ สามารถดู link แบบสอบถามตามไฟล์ด้านล่าง

๒.  ตอบแบบสอบถามฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ด้านล่าง

และโปรดส่งแบบสอบถามกลับมายัง สรอ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psp_division@ega.or.th หรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เพื่อ สรอ. จะได้สรุปและจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไปข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อ 02-612-6000 ต่อ 6105 (วริทธิ์)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 521 ครั้ง
55 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 569 ครั้ง
651 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 517 ครั้ง
13 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER