ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ผลงานเด่น DGA ปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2564 05:04:09
147
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 05:04:09 | 147 อ่าน

 

 

 

 

ผลงานเด่น DGA ปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

และเราพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยทำงานแบบร่วมสร้างสรรค์ หรือ Co-Creation กับทุกภาคส่วน

 

เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 'Transform Government to The Digital Age' ในปี 2564

 

DGA มุ่งมั่นในการเชื่อมต่อทุกคนสู่โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาร่วมก้าวไปด้วยกัน

 

 

 

 

Digital Platforms

 

 • แพลตฟอร์มการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID & Signature) พัฒนาระบบ DGA Digital ID Platform ร่วมกับพันธมิตรสำาคัญ ให้บริการบนเว็บไซต์ accounts.egov.go.th ซึ่งรองรับการทำา eKYC ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ และระบบ ‘Biz Portal’ โดยมี บริการสำาคัญ ๆ เช่น บริการเครดิตบูโร ประกันสังคม RDU รู้เรื่องยา ใบสั่งจราจร และค่านำ้าค่าไฟ เป็นต้น

 

 • แพลตฟอร์มการยื่นคำาร้องและติดตามสถานะ (Service Request and Tracking) ให้บริการผ่าน Biz Portal เช่น ให้บริการกรุงเทพมหานครในเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำาหน่ายหรือสะสมอาหาร เป็นต้น

 

 

 

 

 • แพลตฟอร์มการรับชำาระค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ (e-Payment / Wallet)  รองรับการชำาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ เชื่อมโยงกับระบบ e-Payment for Government ของกรมบัญชีกลาง - ให้บริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรง พยาบาล) กรณีขอใหม่ ต่ออายุ แก้ไข-เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

 

 • แพลตฟอร์มการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate / eLicense / e-Document) - ออกใบอนุญาต/เอกสารหลักฐานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้ว 52 ใบอนุญาต/เอกสาร 

 

 

 

 

 • แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Platforms) - ระบบ GDX Platform บนเว็บไซต์ gdx.dga.or.th ปัจจุบันเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรม การปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของกรม สรรพากร และข้อมูลสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำานวน 36 หน่วยงาน

 

 

 

 

Standard

 

 • ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 • มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ (Open Data) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 

 

 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำากระบวนการหรือการดำาเนินงานระบบดิจิทัล (Digitalization)

 

 • (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ สำาหรับบุคคล ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

 

 • (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ – ภาพรวม 

 

 • (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ – การพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนทางดิจิทัลสำาหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

 

 

 

 • ข้อเสนอแนะแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) จัดทำาแผนการพัฒนา GDX มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล และบัญชีข้อมูล GDX  

 

 • มาตรฐานด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure Intranet: GSI) ประกาศเรื่อง ข้อกำาหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความปลอดภัย (ข้อกำาหนดทั่วไป และข้อกำาหนดด้านเครือข่าย) เพื่อให้บริการทางดิจิทัลของสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มี ความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้

 

 

 

 

Hard Infrastructure

 

 • การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) มีผู้ใช้งานจำานวน 232,520 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 379 หน่วยงาน

 

 • ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) มีผู้ใช้งานจำานวน 4,248 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 339 หน่วยงาน

 

 • ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service) มีผู้ใช้งานจำานวน 3,674 สิทธิการใช้งาน (License) หรือคิดเป็น 121 หน่วยงาน

 

 

 

 

Policy & Regulations

 

 • จัดทำา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)

 

 

 

 

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน (One Stop service)

 

 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำาหรับประชาชน (Citizen Service Portal) พัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นพอร์ทัลกลางสำาหรับประชาชนในชื่อ ""ทางรัฐ"

 

 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำาหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal ที่เว็บไซต์ bizportal.go.th

 

 

 

 

 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal) พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชัน Thailand Plus โดยเชื่อมต่อกับระบบ Biometric ของสำานักงานตรวจ คนเข้าเมืองในการตรวจสอบข้อมูลของชาวต่างชาติและประวัติการเดินทาง

 

 • การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น

 

 

 

 

Open Data Portal  

 

 • ศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data and Data Analytics Center)

 

 

 

 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ดำาเนินการอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐแล้วจำานวน 25,087 คน และพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกับเครือข่าย พันธมิตร จำานวน 42 หลักสูตร

 

 

 

 

Digital Gov Tech & EEC

 

จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center

 

 • โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้ บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย

 

 • จัดทำาโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในพื้นที่ EEC เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

 

 • ประกาศ แผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center

 

 

 

 

High Performance Organization

 

 • พัฒนาระบบ ERP และระบบการบริหารจัดการภายในสำานักงาน

 

 • ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวทาง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำาหรับผู้รับบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และ ผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER