ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ออนไลน์"

4 มิถุนายน 2561 10:37:51
5287
วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 10:37:51 | 5287 อ่าน
ร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ออนไลน์
 
 
หลักการและเหตุผล
 
ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สรอ. ก.พ.ร. และ ดศ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน นั้น
 
ด้วยเหตุที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดให้มีการตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ออนไลน์ เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 
 
ดาวน์โหลด
  1. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
  2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
 
 
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER