ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

แผน Digital Government

12 กันยายน 2559 01:46:46
15275
วันที่ : 12 กันยายน 2559 01:46:46 | 15275 อ่าน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

เจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้การผลักดันภาครัฐไทยสู่ความเป็นเลิศ เป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ โดยหนึ่งในบทบาทหลักของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล คือการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนสาคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
ทั้งนี้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการของภาคประชาชน ด้านการแข่งขันในเวทีโลก และด้านภารกิจของรัฐบาลปัจจุบัน ทาให้มีความจำเป็นต้องผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จึงจำเป็นต้องจัดทำ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยนั้นแบ่งได้เป็น 26 ด้าน โดยการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่หนึ่ง ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมด 18 จาก 26 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (นาเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และ การจัดการในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ สรอ. จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ให้ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมดในระยะถัดไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ได้จากไฟล์ด้านล่าง

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 2598 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1797 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1813 ครั้ง
872 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1863 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER