ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการฯ พ.ศ. 2559

27 ตุลาคม 2559 10:30:10
5633
วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 10:30:10 | 5633 อ่าน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบต่อแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งติดตามสถานภาพการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุม รวมจำนวน ๖ ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้ารายยุทธศาสตร์ 
 

อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นางสาวชนกพร  ดีมาก ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์        เป็นผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๗ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanokporn.deemark@ega.or.th

 

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 [Part 1] การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 [Part 2] การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 3  [Part 1] การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 [Part 2] การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1145 ครั้ง
254 KB ดาวน์โหลด
4 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1220 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1194 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER