ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

สรุปผลการติดตามฯ พ.ศ. 2559

4 พฤศจิกายน 2559 10:47:41
5893
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559 10:47:41 | 5893 อ่าน

บทสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ พร้อมทั้งติดตามสถานภาพการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุม ทั้งหมด ๖ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ๕ และ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ทั้งหมด ๒๕ หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ โครงการ โดย สรอ. ได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ หน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพการดำเนินโครงการได้ ดังนี้


๑. โครงการตามแผนฯ ที่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๙ มีจำนวนโครงการที่กำหนดในแผนฯ ทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕


๒. โครงการตามแผนฯ ที่เริ่มดำเนินการปี ๒๕๖๐ มีจำนวนโครงการที่กำหนดในแผนฯ ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการเร็วกว่าที่แผนฯ กำหนดไว้ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และโครงการที่จะดำเนินการตามที่แผนฯ กำหนดไว้ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐


๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ สามารถแบ่งได้เป็น ๖ ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ และปัญหาอื่นๆ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน การขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้รับบริการ (ประชาชน) เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
ได้แบ่งมาตรการการดำเนินงานออกเป็น ๒๖ ด้าน โดยในระยะที่ ๑ ที่ได้ติตามความคืบหน้าไปแล้วข้างต้นมีจำนวน ๑๘ ด้าน ทั้งนี้ สรอ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะที่ ๒ เพื่อให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจะครอบคลุมใน อีก ๘ มาตรการที่เหลือ คือ การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และการเงินและการใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER