ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ความเป็นมา

26 ตุลาคม 2559 03:06:23
5990
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 03:06:23 | 5990 อ่าน

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งภาครัฐถือเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งในบทบาทของ
ผู้กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และในฐานะของผู้ปฏิบัติหรือผู้นำนโยบายไปทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ในภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีแผนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการระดับประเทศเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระบบมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (Digital Government Development Plan) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศได้อย่างมีเอกภาพ สร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการทำงานภาครัฐ และช่วยยกระดับคุณภาพบริการที่ส่งมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยมีแบ่งการจัดทำออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ศึกษาถึงบริการรัฐบาลดิจิทัลที่ครอบคลุม ๑๘ ด้าน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระยะที่ ๒ ครอบคลุม ๘ ด้าน รวมทั้งหมด ๒๖ ด้าน (รายละเอียดตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑))
       

สรอ. ตระหนักว่าการขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจำเป็นต้องดำเนินโครงการ ฯ ในระยะที่ ๒ เพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เอื้อต่อการเสริมสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไทยได้รับการผลักดันให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
๒. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลจากลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่หน่วยงานภาครัฐควรมุ่งพัฒนา 
๓. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการพัฒนาให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐด้วยกันเอง ภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาครัฐและประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับความ
ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER