ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

การจัดประชุมระดมสมอง (Focus Group)

26 ตุลาคม 2559 03:15:42
8489
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 03:15:42 | 8489 อ่าน

การประชุมระดมสมอง

เพื่อเก็บประเด็นจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 1 ขึ้น โดยมีความครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมอีก 8 ขีดความสามารถ (Domain) ซึ่งประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก 2 ขีดความสามารถ (Domain) คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

สรอจึงได้มีกำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งการประชุมเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 การสาธารณสุข [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม
 
กลุ่มที่ 2 ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ [
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุม]  
 
กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณูปโภค [
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุม
 
กลุ่มที่ 4 การบริหารสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการใช้จ่าย [
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุม]  
 
กลุ่มที่ 5 การศึกษา [
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุม
 
กลุ่มที่ 6 การคมนาคม [
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุม]    

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ นายนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 - 6103 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1333 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1377 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1318 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1309 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1338 ครั้ง
589 KB ดาวน์โหลด
596 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1360 ครั้ง
485 KB ดาวน์โหลด
682 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1377 ครั้ง
444 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1258 ครั้ง
694 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER