ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) DG2 ผ่านเว็บไซต์

2 ธันวาคม 2559 02:53:39
6046
วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 02:53:39 | 6046 อ่าน

การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖
o - ๒๕๖๔)

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในคราวเดียว โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ขยายรายละเอียดให้กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่จัดทำในระยะแรกนั้น มีความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (domain) ๑๘ ด้านจากขีดความสามารถทั้งหมด ๒๖ ด้าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) ขึ้น ซึ่งครอบคลุมขีดความสามารถอีก ๘ ด้านที่เหลือ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก ๒ ขีดความสามารถ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยการดำเนินการที่ผ่านมานั้น ได้มีการศึกษาแผน กฎหมาย และนโยบายระดับประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย กรอบการประเมินขีดความสามารถ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์หน่วยงานหลักในเชิงลึก และการจัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๘ ขีดความสามารถ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง บัดนี้ ได้มีการทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในลำดับถัดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประเด็นความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงเนื้อหาให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบริบทของประเทศไทยอย่างแท้จริง

 

จากเหตุผลข้างต้น สรอ. จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o - ๒๕๖๔) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 

ดาวน์โหลด

1. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

2. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงรายละเอียด

3. แบบสำรวจรายชื่อโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 

และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
36 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER