ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

การจัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผน DG2

18 พฤศจิกายน 2559 03:04:23
8986
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559 03:04:23 | 8986 อ่าน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน(

 

 

หลักการและเหตุผล

                        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในคราวเดียวกัน โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ขยายรายละเอียดให้กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่จัดทำในระยะแรกนั้น มีความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (domain) ๑๘ ด้านจากขีดความสามารถทั้งหมด ๒๖ ด้าน เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและครอบคลุมขีดความสามารถทั้ง ๒๖ ด้าน สรอ. จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขึ้น ซึ่งครอบคลุมขีดความสามารถอีก ๘ ด้านที่เหลือได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก ๒ ขีดความสามารถ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

                        การดำเนินการที่ผ่านมานั้น ได้มีการศึกษาแผนและนโยบายระดับประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์หน่วยงานหลักในเชิงลึก และการจัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๘ ขีดความสามารถ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง บัดนี้ ได้มีการทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองที่ครบถ้วนที่จะนำไปปรับปรุงให้ (ร่าง) แผนฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สรอ. จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด ?”

                        ในการนี้ สรอ. ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)      ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ (รายละเอียดกำหนดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/11656/ หรือส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กลับมายังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitalgov_plan@ega.or.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา หรือ นางจิตติมา เภตรารัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๖๒, ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๑๖

 

ดาวน์โหลด

1. กำหนดการจัดงาน

2. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

3. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงรายละเอียด

 

 -- ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน DG2 ผ่านเว็บไซต์ได้ ในวันที่ 18 - 23 พ.ย. 59 ที่นี่ --

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1647 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1579 ครั้ง
103 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1723 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER