ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ปี 2559

30 พฤษภาคม 2561 03:30:22
7865
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 03:30:22 | 7865 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงระดับความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้อ้างอิงและเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

 

ในการนี้ สรอ. จึงได้จัดทำรายงานสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e-Government Status Report) ประจำปี 2559 ซึ่งรวบรวมสถิติและตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงดัชนีและตัวชี้วัดสากลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิชาการ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการวางนโยบายของภาครัฐในอนาคตต่อไป

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e-Government Status Report 2016) ได้ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
32 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 ธันวาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 569 ครั้ง
20 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER