ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ปี 2560

4 มิถุนายน 2561 04:49:15
19876
วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 04:49:15 | 19876 อ่าน

รายงานผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐

 

บทนำ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ นโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสำรวจการนำดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แนวนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ที่สามารถสะท้อนภาพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายระดับประเทศ โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลจะสามารถสะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำไปประกอบการจัดทำแผนและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสม

 

โครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี ๒๕๖๐

 

การดำเนินงานสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ สรอ. มุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ และแสดงถึงความเชื่อมโยงของการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกับหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยในปีนี้ มีการพัฒนากรอบการสำรวจและเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนากรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย รวมถึงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

๒. สำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินงานด้านการจัดทำนโยบายและพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

๓. เผยแพร่ข้อมูลสถานภาพความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน จัดทำนโยบาย วางมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

 

สรอ. ได้ดำเนินการสำรวจกับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดผลการสำรวจฯ ของหน่วยงานของท่าน ได้จาก Link ดังนี้

- หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

- หน่วยงานนอกสังกัดสำนักนายกและสังกัดกระทรวง หน่วยงานอิสระ และอื่นๆ

- หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

 

นอกจากนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดผลการสำรวจในภาพรวม และแนวทางการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลตามกรอบการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 890 ครั้ง
51 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 820 ครั้ง
299 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 780 ครั้ง
859 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 853 ครั้ง
217 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 655 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER