ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

ค่านิยมองค์กร

16 กรกฎาคม 2563 05:42:03
15189
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 05:42:03 | 15189 อ่าน

 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสำนักงานนั้นจำเป็นต้องมีค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมาย สำนักงานจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) และพฤติกรรมที่คาดหวังใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของสำนักงาน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม โดยเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ ผลักดันให้ทีมงานร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด โดยสำนักงานได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

CHANGE for better: เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

 

 

 

 

 

1. C: Co-creation ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล 

ความหมาย : สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

 

2. H: High Performance สร้างผลงานคุณภาพ

ความหมาย : มุ่งสร้างผลงานคุณภาพและผลลัพธ์เชิงประจักษ์  คิดและพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ด้วยแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

3. A: Agility ปรับตัวให้เร็ว คล่องตัวสูง ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง

ความหมาย : เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง คล่องตัวสูง แสวงหาวิธีการ กล้าลองทำสิ่งใหม่ และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

4. N: Nation First ประโยชน์ของประเทศสำคัญที่สุด

ความหมาย : เห็นแก่ส่วนรวม ยึดประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ

 

5. G: Good Governance โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความหมาย : มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

6. E: Entrepreneur มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่

ความหมาย : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ พัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER