ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 พฤษภาคม 2563 02:34:26
12421
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 02:34:26 | 12421 อ่าน

 

 

 

 

 

 

ที่มาและความสำคัญ


ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องนั้น


สพร. ได้จัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและนำเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑๔ แผนงาน ซึ่งมีแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วย พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยสำหรับแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล คณะที่ ๑.๓ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม (เจ้าภาพ)

 

 

** ขณะนี้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ จึงไม่สามารถเสนอของบประมาณของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 2564 ได้ **

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER