ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 พฤศจิกายน 2563 03:53:47
4824
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 03:53:47 | 4824 อ่าน

 

 

 

 

 

 

ที่มาและความสำคัญ

         ตามที่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องนั้น

 

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นไปอย่างรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแผนงานรัฐบาลดิจิทัล ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยสำหรับแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล คณะที่ 1.3 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรรมการและเลขานุการร่วม (เจ้าภาพ) และมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีปรับปรุงองค์ประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 23 กิจกรรม วงเงิน 1,903.1786 ล้านบาท

 

         ในการเตรียมจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพร. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล พร้อมสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะส่งให้ผลเกิดกลไกการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเพื่อให้หน่วยงานสามารถมีความเข้าใจและจัดทำคำของบประมาณได้อย่างถูกต้อง สพร. จึงได้จัดประชุมชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบา่ลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Mayfair A ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

 

          การจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นคำของบประมาณ ปีพ.ศ. 2565 จะต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

         1. หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณในแบบฟอร์ม (document file) พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายัง dg_budget@dga.or.th เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานทางการในการเสนอของบประมาณ
         
 
         2. หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากแบบฟอร์มฉบับเต็มผ่านลิ้ง https://bit.ly/328WkDa เพื่อให้สามารถสรุปและรวบรวมผลได้อย่างรวดเร็ว
 

         เอกสารประกอบการชี้แจงเพื่อจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 

         - (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 

         - เอกสารนำเสนอการประชุมชี้แจงวันที่ 16 พ.ย. 63 โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

 

         - แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายกรณินทร์ กาญจโนมัย (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ )

 

         - (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นางไอรดา เหลืองวิไล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

 

         - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร (ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล)

 
 
 
 
คลิกเพื่อรับชมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
 

 
 
 
 
 
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 211 ครั้ง
89 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 249 ครั้ง
482 KB ดาวน์โหลด
347 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 323 ครั้ง
769 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER