ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

เยี่ยมชมดูงาน

23 สิงหาคม 2561 10:50:08
24981
วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 10:50:08 | 24981 อ่าน

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของดีจีเอดียิ่งขึ้น โดยมีระเบียบการดังนี้

 

DGA Site Visite

 

 1. เยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 35 ท่าน
 2. เยี่ยมชมดูงานได้ในวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.
 3. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยระบุรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อหน่วยงานและรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
  • วัน เวลา และระยะเวลาในการเยี่ยมชม
  • วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
  • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมอีเมลและเบอร์โทรติดต่อกลับ
  • ระบุหัวข้อเข้าเยี่ยมชมดูงาน โดยเลือกจากหัวข้อต่อไปนี้
   • บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
   • บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาทิ การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
   • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
   • หัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
 4. การขอเยี่ยมชมดูงานถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจากดีจีเอกลับไปยังหน่วยงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
 5. หากได้รับยืนยันการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โปรดแจ้งส่วนการตลาดและการสื่อสาร อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิมตามที่ได้ตกลงไว้ มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเดิม
 6. กรุณามาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 30 นาที
 7. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานมาที่

  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  ชั้น 17 อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

สพร. DGA

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER